BİR AİLE REİSİ OLARAK PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)

Hamd; “Andolsun, Allah’ın Rasûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (1) buyuran Allah’a,
Salat ve Selâm; “Sizin en hayırlınız, ailesine karşı hayırlı olandır. Ben aileme karşı hepinizden daha hayırlıyım.” (2) buyuran Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize,
Allahu Teâlâ’nın lütfu keremi ve mağfireti Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i kendine örnek edinip onun rehberliğinde Rıza-i Bâri’ye ulaşıncaya kadar hayatını iyi bir eş ve fedakâr bir baba olarak devam ettiren müminlerin üzerine olsun.

Rabbimizin de ayeti kerimedeki beyanı üzere dünya ve ahiret saadetini elde etmek isteyen kimseler için Rasûlullah efendimiz, tabi olunacak yegâne örnektir. Kendisine tabi olmanın fayda vereceği, hatadan masum kılınmış ve bu sebeple de tabi olunduğunda hataya düşmenin mümkün olmayacağı tek önderdir. Bu dünyada ilahi yardımla desteklenmiş ve Rabbinin izniyle kendisine tabi olanları karanlıklardan nura çıkaran biricik rehberimizdir.

Aile reisi olarak Rasûlullah aleyhisselâm’ı incelemeden önce ilk olarak kadının [...]

ÖMRÜNÜ ALLAH YOLUNA VAKFETMEK

Hamd, “Biz Allah’ın kullarıyız ve biz O’na döneceğiz, derler.” (1) ayeti kerimesiyle müminlerin kulluk bilinciyle hayatlarını Rabblerinin rızasına uygun geçirmeleri gerektiğini bildiren Allah’a
Salat ve selâm, “Kim Allah yolunda bir tel saç ağartsa kıyamet günü o saç onun için nur olur” (2) buyuran ve ömrünü Allah yolunda vakfetmiş olan yüce önderimiz, rehberimiz ve efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’e
Hem bu dünyada, hem de ahirette Rabbimizin lütuf ve nimetleri, kendini bu uğurda vakfeden mümin ve müminatın üzerine olsun.

Yüce Rabbimiz “Eğer yakın bir dünya malı ve kolay bir yolculuk olsaydı (o münafıklar) mutlaka sana uyup peşinden gelirlerdi. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi.” (3) buyurmak suretiyle Allah’ın rızasına giden yolun meşakkatli olacağını ve bu yolda yürümenin kolay olmadığını haber vermektedir. Bu ancak ihlas ve samimiyetle hayatlarını bu yolda feda etmekten kaçınmayan kimselerin tabi olacakları ulvi bir yoldur. Aynı zamanda bu yol kalplerinde nifak bulunanların sakınıp kaçındıkları bir yoldur.

İnsan [...]

ZAFERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Hamd; “Dikkat edin Allah’ın yardımı yakındır” (1) ilahi buyruğuyla bizlere zaferin yakın olduğunu haber veren Allah’a,
Salat ve selâm; “Muhakkak yardım ve zafer sabır ile birliktedir.” (2) buyurup zafere giden yolun sabırla mümkün olabileceğini bildiren peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem’e,
Allah’ın yardımı ve zafer müjdesi İslâm’a sımsıkı sarılıp bu uğurda canıyla ve malıyla mücadele eden dava erlerinin üzerine olsun.

Kur’an’ı Kerim’i incelediğimizde zafer ve yardımın sabır ile ilintili olduğu sonucu ile karşılaşırız. Kuran’ı Kerim’de yetmişin üzerinde yerde sabır ve sebattan bahsedilmektedir. Sabır öyle büyük bir haslettir ki iman ehli kullara devamlı surette bildirilen ve din uğruna talep edilen bir husustur. “İmana göre sabır, cesede göre baş yerindedir.” (3) buyurulmaktadır. Dolayısıyla zafere giden yolda dikkat edilecek ilk husus:

1. Sabırsızlanmamak ve davanın gidişatına zarar verecek aceleci kararlar almaktan sakınmaktır.

Yüce Rabbimizin kulları için uyguladığı sınav, sabrı gerektirmektedir. Müslüman bir kişinin dini uğrunda karşılaştığı eziyet, sıkıntı, musibet ve daha nice kederli ve üzüntülü hususlarda [...]

RİYÂNIN TEHLİKESİ ve TEDAVİ YOLLARI

Hamd, Kudsi bir hadiste; “Kibriya benim ridâm, azamet de benim izârımdır. Kim bunlardan birinde benimle nizâa kalkarsa onu ateşe atarım.” 1 şeklinde buyuran Allah’a;

Salât ve Selâm; “Muhakkak ki, sizin için en çok korktuğum şey, küçük şirk, yani riyadır,” 2 buyuran Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize,
Allahu Teâlâ’nın affı ve keremi de riyakârlıktan ve riyakârlardan sakınan Muvahhid ve ihlâslı mümin kullarının üzerine olsun.

Riyanın, dilimizdeki en yakın karşılığı “gösteriş” demektir. Dînî bir tabir olarak; ibâdetlerde ve diğer amellerde samimiyetten uzaklığı ve ihlassızlığı ifade eder. Riya, amelleri yakıcı, Allah’ın nefretine sebep olan ve helâk edici günahların büyüklerindendir. Riya kulun Allah’a itaat ederken kullara yaranmak istemesidir.

Buna yakın bir tarif olarak İmam Gazâlî de, daha vecîz bir şekilde: “Riya, iyi görünerek insanların kalbinde yer almak istemektir” diye târif eder. İmam Gazâlî bir başka tarifinde, riyâ’yı sadece ibâdetlerdeki gösterişe tahsis ederek: “Allah’a yaptığı ibâdet ile kulları kastetmektir” diye tarif eder. Ancak hadislerde her çeşit [...]

  • hakan
    Permalink Gallery

    RÖNESANS, REFORM HAREKETLERİ VE İSLAM DÜNYASINA ETKİLERİ

RÖNESANS, REFORM HAREKETLERİ VE İSLAM DÜNYASINA ETKİLERİ

Hamd, bu dini en yüce ve en mükemmel kılan Allah’a;

Salât ve Selâm, şeriatın emirlerini eksiksiz olarak tebliğ eden, dini hususlarla ilgili en ufak meseleleri hem pratiğiyle hem de nasihatleriyle ümmetine öğreten Rasûlullah aleyhisselâm’a;

Allah’ın affı ve mağfireti selefin yoluna en güzel şekilde tabi olan ve İslam’a gönül veren mümin ve müminatın üzerine olsun.

Yüce Rabbimiz “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.” (1) buyurarak dinin artık yeni bir tecdide ve reforma ihtiyaç duymayacağını bizlere açık bir şekilde bildirmiştir. Yine “…Allah size kolaylık ister, zorluk istemez…” (2) ve “…Allah din de size hiçbir zorluk yapmadı…” (3) ayetleri ile dinin kolay ve pratiği olan bir din olduğunu ve insanların yaşantısını tamamıyla kuşatacak bir özellikte bulunduğunu bizlere bildirmektedir.

Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de: “Allah birtakım farzları emretmiştir. Sakın onları ihmal etmeyin. Bir kısım da yasaklar, sınırlar koymuştur, sakın bunları aşmaya kalkmayın. Bazı [...]

KAVMİYETÇİLİĞİN İSLÂM ÜMMETİNE ZARARLARI

Hamd; müslümanları tek bir ümmet kılan ve onları şeytanın safına tabi olmaktan sakındıran Allah’a,

Salât ve Selâm ise; Tüm İslâm dışı sistemlere karşı duran ve İslam sancağının altında toplanmayı emreden efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselâm’a;
Allah’ın affı ve mağfireti ise sadece İslâm’a mensup olmakla övünen ve diğer tüm batıl fikirlerden ve ideolojilerden uzak duran müminlerin üzerine olsun.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bu ümmete yaptığı en büyük nasihatlerden biri de vefat edeceği zamana yakın, veda hutbesi diye bilinen ve ümmeti için en çok endişe ettiği hususlarla ilgili olarak verdiği nasihatlerdir.

Bu nasihatler içerisinde konumuzla ilgili olarak verdiği mesajlar gözden uzak tutulmaması gereken esaslardır. Nitekim şöyle buyurmaktadır Rahmet Peygamberi:

“Ey İnsanlar, Rabbiniz birdir. Hepiniz, Âdem’in çocuklarısınız. Âdem ise, topraktandır. Allah katında en şerefli olanınız, takvâca en ileri olanınızdır. Arabın Arab olmayan üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Arab olmayanın da Arab üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Siyahın beyaz üzerine bir üstünlüğü yoktur. Beyazın da siyah [...]