Zühd Kitabı

Kitabın ismi: Kitabu’z-Zühd ve’r-Rekâik
Yazarı: Abdullah b. Mübarek
Çeviri: İshak Doğan
Yayın Evi: Armağan Kitaplar

Eser Abdullah b. Mübarek tarafından kaleme alınmıştır. Kitap Armağan Kitaplar tarafından basılarak okurlarımıza sunulmuştur. Kitap on bir bölüm ve 428 sayfadan oluşmaktadır.  Her bölüm okuyucuları takva ve zühde teşvik edecek başlıklar altında son derece zengin bir içeriğe sahiptir. Kitap özellikle mübarek Ramazan ayına yaklaştığımız bu güzel günlerde, her Müslümanın bilgilerini tazeleyip kendilerini salih amele teşvik etmesi bakımından oldukça güzel bir üsluba sahiptir.
Kitapta her konu ile ilgili birçok rivayetler zikredilmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Amr b. Meymun el-Evdi’den rivayet edilmiştir; dedi ki: “Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adama nasihat ederken şöyle buyurdu: “Beş şey gelmeden önce (şu) beş şeyin kıymetini bil:

İhtiyarlıktan önce gençliğin
Hastalıktan önce sağlığın
Fakirlikten önce zenginliğin
Vakitsizlikten önce boş vaktinin
Ölümünden önce hayatının

Ömer b. Zerr babasından rivayet ettiğine göre, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Şüphesiz Allah Teâlâ, her söz söyleyen [...]

Peygamberimiz Ramazan’da Nasıl İbadet Ederdi?

Kitabın ismi: Peygamberimiz Ramazan’daNasıl İbadet Ederdi?
Yazarı: İbni Recep el-Hanbeli
Çeviri: Yunus Bölükbaş, Ali Yücel
Yayın Evi: Nebevî Hayat Yayınları

Eser İbni Recep el-Hanbeli tarafından kaleme alınmıştır. Kitap Nebevî Hayat Yayınları tarafından basılarak okurlarımıza sunulmuştur. Kitap itinalı baskısı ile hak ettiği kalitede basılmış, okuyucuyu yormayan bir tasarıma sahiptir.
Eser muhterem âlim İbni Recep el-Hanbeli’nin “Letâifu’l-Meârif” isimli eserinin Ramazan ayının fazileti ve yapmamız gereken ibâdetleri anlatan bölümünden oluşmaktadır. Kitap, Letâifu’l-Meârif esas alınarak hazırlanmış, zayıf rivayetler ve tekrarlar, uzatmadan kaçınmak ve okuyucu sıkmamak açısından çıkarılmıştır. Kitapta başlıca Ramazan ayı ve içerisinde yapılacak ibadetler ile alakalı olmak üzere yedi konu işlenmiştir.
Kitap özellikle üç aylara girdiğimiz ve mübarek Ramazan ayına yaklaştığımız bu güzel günlerde, her Müslümanın bilgilerini tazeleyip kendilerini salih amele teşvik etmesi bakımından oldukça güzel bir üsluba sahiptir. Kitaptaki şiirler kitaba ayrı bir güzellik katmaktadır.

Ömrümüz gaflet, eğlence ve hüsran ile geçti.
Eyvah geçen günlerimde ki kayıplarıma.
Zayi ettiğim günlerimde bir özrüm yoktu.

Çağdaş Konumumuz

Kitabın ismi:  Çağdaş Konumumuz
Yazarı: Muhammed Kutub
Çeviri: Salih Uçan, Vahdettin İnce
Yayın Evi: Beka Yayıncılık

Eser Muhammed Kutub tarafından kaleme alınmıştır. Kitap Beka yayıncılık tarafından basılmış olup altı yüz on altı sahifeden oluşmaktadır. Kitap özenli baskısı ile hak ettiği kalitede basılmış, okuyucuyu yormayan bir tasarıma sahiptir.
Eserin birinci bölümünde “eşsiz kuşağa bakış” başlığı altında ümmetin yeniden nasıl dirileceği ve bu konuda takip edilmesi gereken yöntemle beraber İslam ümmetinin belirgin özellikleri anlatılmaktadır. İkinci bölümde sapmalara sebep olan akımlar, üçüncü bölümde bu sapmanın sonuçları, dördüncü bölümde İslami uyanış ve beşinci bölümde ise geleceğe bakış konuları işlenmektedir.
Eser, İslam ümmetinin Hz. Peygamber zamanında bulunduğu zirve noktasından yuvarlana yuvarlana yine Peygamberimizin daha o zaman haber verdiği “sel köpüğü”ne dönüşmesine kadar başından neler geçtiğini ortaya koymaya çalışıyor. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem “Gün gelecek diğer ümmetler neredeyse yemek çanağına üşüşen açlar gibi üzerinize üşüşecekler” buyurdu. Orada bulunan sahabiler “Ey Allah’ın Rasulu! Yoksa [...]

YOLDAKİ İŞARETLER

Kitabın ismi: Yoldaki İşaretler
Yazarı: Seyyid Kutub
Çeviri: Salih Karataş
Yayın Evi: Dünya Yayınları

Eser Merhum Şehit Seyyid Kutub tarafından kaleme alınmıştır. Kitap, Dünya yayınları tarafından basılmış olup iki yüz yirmi dört sahifeden oluşmaktadır. Kitap özenli baskısı ile hak ettiği kalitede basılmış, okuyucuyu yormayan bir tasarıma sahiptir.
Eser, günümüzde özellikle sahabe nesli gibi örnek bir toplumun nasıl yetiştirilebileceği ve Müslümanların takip etmesi gereken mücadele metodunu izah etmesi bakımından çok titiz bir çalışmadır. Eserde özetle şu konulara değinilmektedir:

EŞSİZ BİR KUR’AN NESLİ
İslam davetçilerinin bütün zaman ve mekânlarda üzerinde uzun uzun durmaları gereken tarihsel bir mucize vardır. Bu tarihsel mucizenin davet, yönelim ve yönteminde etkisi kesindir. Bu davet, İslam ve insanlık tarihinde eşine rastlanmayan sahabe nesli gibi seçkin bir kuşağı insanlar arasından ortaya çıkarmış bir davettir. Davetin yegâne kaynağı Kur’an önümüzde, Allah Elçisinin (sav) fiili ve ameli sünneti de, tarih boyunca benzeri bir kez daha gelmemiş ilk dönem (sahabe) neslinin önünde olduğu [...]

Te’vil’in Tahrife Dönüşmesi

Kitabın ismi: Te’vil’in Tahrife Dönüşmesi
Yazarı: Mehmet Emin Akın
Yayın Evi: Medarik Yayınları

Muhammed Esed ve Mustafa İslâmoğlu Örneği

Eser Muhterem Mehmet Emin Akın Hoca Efendi tarafından kaleme alınmıştır. Kitap Medarik yayınları tarafından basılmış olup yedi yüz sahifeden ve on sekiz bölümden oluşmaktadır. Kitap özenli baskısı ile hak ettiği kalitede basılmış, okuyucuyu yormayan bir tasarıma sahiptir.
Eser, günümüzde özellikle “Kur’an’a dönüş”, “Kur’an İslâmı”, “Kur’anî Hayat”, “Kur’an’ın Aydınlığında” gibi birtakım popülist söylemlerle de ülke gündemimize taşınan anlayışın İslâm ilim, kültür ve düşünce tarihinde açmış olduğu tahribatları göstermesi açısından oldukça önemlidir. Sünneti terk ve Kur’an’la amel görüşünün meşruiyet kazandırılmaya çalışılmaya günümüzde yapılan tahrifleri örnekleriyle izah etmesi bakımından çok titiz bir çalışmadır.
Eserde özellikle Muhammed Esed ve Mustafa İslamoğlu’nun Meâlleri arasındaki bazı “yöntem” ve “te’vil” benzerliklerine işaret edilmektedir.  M. Emin Akın Hoca Efendinin ifadeleri kitabı tanıtmak açısından oldukça önemlidir:
“Bu çalışmamıza Te’vil’in Tahrife Dönüşmesi adını vermemizin sebebi; Muhammed Esed’in ve Mustafa İslamoğlu’nun Meâllerinde [...]

Hûrilerin Âşıkları

Kitabın ismi:  Hûrilerin Âşıkları
Yazarı:  Şehid Abdullah Azzam
Yayın Evi:  Takva Yayınları

Eser Merhum Şehid Abdullah Azzam tarafından kaleme alınmıştır. Kitap Takva Yayınları tarafından basılmış olup beş yüz yetmiş beş sahifeden oluşmaktadır. Kitap özenli baskısı ile hak ettiği kalitede basılmış, okuyucuyu yormayan bir tasarıma sahiptir. Eser Murat Karaçizmeli tarafından dilimize kazandırılmıştır.
Kitapta Afgan cihadı esnasında şehadet şerbetini içen mücahitlerin hayatlarından kesitler, ailelerine yazdıkları mektuplar, vasiyetler ve birbirinden değerli nasihatler bulunmaktadır. Ümmetin en büyük cihad mekteplerinden biri olan Afgan cihadındaki mücahitlerin tecrübelerini ve yaşantılarını anlatması bakımından tarihe ışık tutan bir kitaptır. Cihad hayatının anlaşılması, mücahitlerin hayatlarının sıkıntı ve lezzetlerini ifade etmesi bakımından son derece zengin bir kitaptır.
Mütercimlerin ağlayarak tercüme ettiği bu kitapta; Afgan cihadına gelen mücahitlerin cihaddaki sabrı, mücadeleleri, kardeşlik ruhları, görmüş oldukları kerametleri, ailelerine yazmış olduğu vasiyetleri, şehadetleri ve ümmete vermiş oldukları mesajları okuyunca gözyaşlarınızı tutamayacaksınız.
Bu kitabın sayfaları arasında dolaştığınızda, zaman zaman her bir şehidden onlarca dersler çıkartıp [...]