• İmam Buhari - Nebevi Hayat Dergisi - Görsel 7
  Permalink Gallery

  SAĞ ELİNİN VERDİĞİNİ SOL ELİN BİLMEDİĞİ KADAR GİZLİ SADAKA VERMEK

SAĞ ELİNİN VERDİĞİNİ SOL ELİN BİLMEDİĞİ KADAR GİZLİ SADAKA VERMEK

“Sadakaları açıktan verirseniz, bu güzel bir şeydir. Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır…” [1] âyetini müfessirlerimiz; zekâtın teşvik maksadıyla açıktan, sadaka ve diğer hayır-hasenâtın ise gizlice yapılması gerektiği şeklinde tefsîr etmişlerdir.

Allah rızası için fakirlere verilen mal, para, ilim gibi insanın muhtaç olduğu herhangi bir şeye sadaka denir. Sadaka farz, nâfile bütün yardımlara şâmil olduğu için, zekâta da sadaka denilmektedir. Fakat sadaka deyince, ilk akla gelen nâfile sadakalardır.

Sadaka vermenin hükmü: İslâm’da sadaka vermek müstehap bir ameldir. Sadaka Allah rızası için fakire minnet etmeden, riyadan uzak bir şekilde ve haram yolda harcanmaması şartıyla verilir. İnsanın yakınları önceliklidir. Gizli bir şekilde yapılması ise daha faziletlidir.

Sadaka temiz ve helal olan mallardan olmalıdır. Miktar olarak da ifrat ve tefrite düşülmeyecek şekilde olmalıdır ve şahsın durumuna bağlıdır. Yani ne sadaka vermekte ihmalkâr olacak ne de bütün her şeyini sadaka vererek kendisini zor ve muhtaç duruma düşürecek. Sadakanın en az limiti, şahsın [...]

AHDE SÂDIK KALMAMANIN CEZASI

“Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir.” (İsrâ, 34)

İslâm ahlâkının temeli sayılan on iki esası tek tek ilân eden ayetlerden biri olan bu ayet-i kerime, kişinin dürüstlüğü, güvenilirliği ve toplumun güven ve huzuru için son derece lüzumlu olan ahde vefa ilkesini hatırlatmakta ve verilen sözlere sahip çıkılmasını istemektedir. Çünkü her taahhüt ve verilen söz, insana belli bir sorumluluk yükler. Yerine getirilmeyen akdin mutlaka bir bedeli olur. Bu bedel, kimi zaman ferdin dünya ve ahireti ile sınırlı kalırken kimi zamanda toplumun genelini etkileyen bir afete dönüşür. Biz bu yazımızda öncelikle ferdi etkileyen yönlerini maddeler halinde dile getirirken son olaraktan toplum nazarında oluşacak olumsuz yönü nakledeceğiz.

Ahde Sâdık Kalmamanın Ferde Yüklediği Maddi ve Manevi Ceza

1.“Ahdine vefası olmayanın imanı da (dini de) olamaz.”

Verdiği sözleri tutmama konusunda bir kişinin alacağı en ağır ifade bu hadisin harflerinden oluşmaktadır. Bu durumu ahlak edinmiş bir kişinin imanı, olgun iman sahiplerinin seviyesinden çok uzakta olduğunu bildirmiştir [...]

 • İmam Buhari - Nebevi Hayat Dergisi - Görsel 4-100
  Permalink Gallery

  KUR’AN’I YÖNETİMDEN ÇIKARAN BİR TOPLUMA VERİLECEK UMUMİ AZAB

KUR’AN’I YÖNETİMDEN ÇIKARAN BİR TOPLUMA VERİLECEK UMUMİ AZAB

1439 yıl önce Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Nübüvvet içinizde Allah’ın dilediği kadar devam eder; sonra dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra, nübüvvet sisteminde bir hilafet olacaktır. Bu da Allah’ın dilediği kadar devam eder; ardından Allah onu da -dilediği zaman- ortadan kaldırır. Sonra ısırıcı bir saltanat olur. O da Allah’ın dilediği kadar devam eder; sonra Allah dilediğinde onu ortadan kaldırır. Daha sonra ceberut bir saltanat olur; o da Allah’ın dilediği kadar devam eder, ardından Allah dilediği zaman onu ortadan kaldırır. Sonra, nübüvvet sisteminde bir hilafet olur.” (1)

Günümüzde ceberut saltanatların hükmettiği bir aşamadayız. Hilafetin ilga edilip onun yerine beşeri kanunlar getirilmiştir. Cadde ve sokaklardaki; ticarethaneler, evler, resmi kurumlar ve insanların kendi aralarındaki muameleleri, bu insan yapımı sabun misali olan kanunlar ile yürütülüyor. Beşeri kanunların hâkim olduğu toplumlar Allah’ın şeriatını arkasına atan toplumlardır. Yöneticisinden en küçük statüye sahip her fert bu durumdan sorumludur. Böyle bir topluma medeni bir toplum [...]

ZEKÂT VERMEMENİN DÜNYADAKİ SONUÇLARI

Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam Rasûlullah’a onun ailesine ve ashabına olsun.

Zekât, İslam’ın en kuvvetli temellerinden biridir. Dinin direği olarak vasıflandırılan namazın zikredildiği her ayette zekâtın da zikredildiğine müşahede etmekteyiz. Öyle ki bu birliktelik namaz ile zekâtın arasının ayrılmayacağının en kati bir beyan etmektedir.

Meşhur Cibril hadisinde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize İslam’ın esasları sorulduğunda kelimeyi şahadet ve namazdan sonra zekâtı üçüncü sırada saymıştır. Buhari ve Müslim’in üzerinde ittifak ettikleri hadisi şerifte Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “İslam beş temel üzere bina edilmiştir, Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehadet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, ramazan orucunu tutmak ve güç yetiren kişinin beyt’i hac etmesi.”

İslam tarihinde zekâtın çok ayrı yeri vardır. Zira İslam’ı temelinden sarsmak isteyenler ilk olarak bununla işe girişirler. Eğer zekâtı her ayette kendisinden önce zikredilen namazdan ayırmaya başarsalardı elbette onu İslam’ın temellerinden ayıracaklardı. Bu sebeple zekâtı sadece Rasûlullah sallallahu [...]

 • İmam Buhari - Nebevi Hayat Dergisi - Görsel 2-100
  Permalink Gallery

  TARTIDA VE ÖLÇÜDE EKSİK YAPMANIN BİR TOPLUMA OLAN ETKİSİ

TARTIDA VE ÖLÇÜDE EKSİK YAPMANIN BİR TOPLUMA OLAN ETKİSİ

Hamd, ölçü ve tartının Müslüman bir toplum için ne kadar mühim bir husus olduğunu Kur’an-ı Kerim’de müstakil bir sûre olan Mutaffifin sûresi ile bizlere bildiren Allah’a,

Salât ve selâm “Bizi aldatan bizden değildir” buyuran Rasûlullah aleyhisselâm efendimize,

Allah’ın sonsuz rahmeti, affı ve keremi; alırken ve satarken ilahi düsturlara uygun hareket eden ve Müslümanlara karşı müsamahakâr davranan müminlerin üzerine olsun.

Toplumları ayakta tutan, onlara değer kazandıran, aralarındaki birlik ve beraberlik duygularını güçlendiren, onları birbirleri ile kaynaştıran bazı değerler vardır. Bu değerlere riayet etmek kardeşliği, sevgi ve saygıyı, her şeyden öte adalet duygusunu geliştirir. İşte bunlardan en önemli görülen hususlardan birisi de ölçü ve tartıda adaletli davranmaktır. Çok basit bir amelmiş gibi görünen bazı hususlar kardeşliğin temelini atma da bir tohum misali önemli görülen ve asla küçümsenmemesi gereken değerlerdir. Tohum da değersiz ve çok küçük bir şeydir fakat koca koca ağaçları ve birbirinden lezzetli meyveleri oluşturan da yine o tohumdur. Tohumun önemi oluşacak meyvenin [...]

 • İmam Buhari - Nebevi Hayat Dergisi - Görsel -100
  Permalink Gallery

  İNSANLIK BÜNYESİNİ SARAN EN TEHLİKELİ KANSER: ZİNA VE SEBEPLERİ

İNSANLIK BÜNYESİNİ SARAN EN TEHLİKELİ KANSER: ZİNA VE SEBEPLERİ

“Ey insanlar! Sizi tek bir nefis (Âdem)den yaratan, eşini de ondan var eden ve ikisinden pek çok erkek ve kadın (dünyaya) yayan Rabbinize karşı takvalı olun. Kendisi adına birbirinizden istekte bulunduğunuz Allah’(a âsi olmak)tan ve akrabalık (bağlarını koparmak)tan sakının! Nitekim Allah sizi hakkıyla denetleyendir.” (Nisâ, 1) buyurarak üzerimizdeki lütfunu hatırlatan ve bu büyük nimetin kadrini bilmemizi isteyen Allah Teâlâ’ya hamd olsun. Aynı şekilde “Kendi (cinsi)nizden size kaynaşacağınız eşler yaratıp, aranıza sevgi ve merhamet koyması da O’nun ayetlerindendir. Düşünen bir toplum için elbette bunda nice ayet (ibretler) vardır.” (Rûm, 21) buyurarak, zina bataklığına düşmemenin çaresini bizlere gösteren Allah azze ve celle’ye hamd ederiz. Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem’e, onun tertemiz Ehl’i Beyt’ine, pâk ashabına ve kıyamete kadar onlara tâbi olan mü’minlere salât ve selam olsun!

İmdi; bu makalemizde zina hastalığından ve bu büyük günahın sebep olduğu felaketlerden bahsedeceğiz. Bu hastalıktan korunmak için İslam’ın ortaya koyduğu tedbirlere de özetle değinmeye çalışacağız. Allah [...]